MyOpticOnline - магазин за диоптрични и слънчеви очила
Безплатна доставка

Доставките се извършват единствено с куриерска фирма Speedy!

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА за България за всяка една поръчка на стойност над/или 60,00лв. 

Вижте още в Доставки и Плащане.

Включени стъкла

Всяка една диоптрична рамка включва в цената си бели еднофокусни сферични стъкла Eco 1.5 с твърдо покритие Safe. Прочетете повече за включените стъкла към рамките тук.

100% автентичност

Зад този сайт стоят професионални консултанти оптици и оптометристи с дългогодишен опит. Тук ще намерите висок стандарт на обслужване, качество и надеждност. Очилата са 100% оригинални с доказан произход, диоптричните стъкла са от най-високо качество, а слънчевите очила са със 100% UV защита. Имаме над 20 годишен опит в оптичния сектор, затова можете да разчитате на качествено обслужване и професионално решение на всяка Ваша зрителна нужда.

 

 

            

bg
0

ГАРАНЦИОННА КАРТА                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                  

Ленсес БГ“ ООД предоставя следната търговска гаранция на корекционните лещи и определя реда за предявяване на рекламации при доказани гаранционни събития.

1. Съдържание и обхват на гаранцията.

* Качеството на лещите се гарантира срещу фабрични дефекти или дефекти в материала.

* При наличието на гаранционен дефект, който не подлежи на поправка, Клиентът може дапоиска подмяна на закупения продукт със същия, или при изчерпани количества – с друг.

* Настоящата гаранция е валидна за цялата територия на Република България.

2. Гаранционен срок.

2.1. Гаранционният срок на всички лещи е 24 (двадесет и четири) месеца от дататана закупуване, посочена в гаранционната карта, предоставена на клиента заедно сгаранционните условия.

3. Място за предявяване на рекламацията.

* Настоящата търговска гаранция се предоставя от: „Ленсес БГ“ ООД, с адрес:София, ул. Атанас Узунов 30

* Рекламация може да се предяви от Клиента като върне по куриер закупената стока на адреса, от който е била изпратена първоначално или на място в централния офис на фирмата.

* Рекламация се приема само след представяне на гаранционна карта и касов бон от покупката,както и оригиналните опаковки (пликове) на лещите, с които те са предоставени на клиента.

* При предявяване на рекламация, Клиентът посочва причината за рекламацията,представя лещите за инспекция с оригиналните им опаковки.

4. Отказ от гаранционно обслужване.

Гаранцията не се прилага в следните случаи:

* При неправилна употреба или при боравене (монтиране, обработка) с продукта на лицаразлични от продавача.

* При неточна рецепта и монтаж.

* При неправилно използване, поддръжка и почистване на лещите.

* При подправяне на гаранционната карта и непредставяне на касов бон за закупуване налещите, както и техните оригинални опаковки.

5. Задължителна информация съгласно ЗПЦСЦУПС

Независимо от предоставената по-горе търговска гаранция, при несъответствие напродадените лещи Клиентът, в качеството си на потребител, разполага с правни средстваза защита срещу продавача, които не са свързани с разходи за него, съгласно чл. 33 - 37 отЗакона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки:

Чл. 33. (1) Когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие сдоговора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране илиинсталиране на стоките, потребителят има право:

1. да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие;

2. да получи пропорционално намаляване на цената;

3. да развали договора; (2) В случаите по ал. 1, т. 1 потребителят може да избере междуремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довелодо непропорционално големи разходи за продавача, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително:

1. стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие;

2. значимостта на несъответствието, ивъзможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя беззначително неудобство за потребителя.

(3) Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замянатаса невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като севземат предвид всички обстоятелства, включително тези по ал. 2, т. 1 и 2.

(4) Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали

договора за продажба в следните случаи:

1. продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката съгласно чл. 34, ал. 1 и 2 или,когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна съгласно чл. 34, ал. 3 и ал. 4 илипродавачът е отказал да приведе стоката в съответствие съгласно ал. 3;

2. появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привежданена стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и настоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит запривеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31;

3. несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на ценатаили разваляне на договора за продажба, или4. продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведестоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.

(5) Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително.Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от продавача.

(6) Потребителят има право да откаже плащането на оставаща част от цената или на част от цената,

докато продавачът не изпълни своите задължения за привеждане на стоката в съответствие.

Чл. 34. (1) Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на разуменсрок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и беззначително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките ицелта, за която са били необходими на потребителя.

(2) За стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи, ремонтът или замянатана стоките се извършва безплатно в рамките на един месец, считано от уведомяванетона продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство запотребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са билинеобходими на потребителя.

(3) Когато несъответствието се отстранява чрез ремонт или замяна на стоките,потребителят предоставя стоките на разположение на продавача. При замяна на стокитепродавачът взема заменените стоки обратно от потребителя за своя сметка.

(4) Когато извършването на ремонт изисква демонтирането на стоките, които са билиинсталирани съобразно тяхното естество и цел, преди да се появи несъответствието, иликогато тези стоки трябва да бъдат заменени, задължението на продавача да ремонтираили да замени стоките включва ремонтирането на стоките, които не съответстват, иинсталирането на заместващите стоки или на ремонтираните стоки, или поемане наразходите за демонтиране и инсталиране на стоките.

(5) Потребителят не дължи заплащане за обичайната употреба на заменените стоки завремето преди тяхната замяна.

Чл. 35. Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността наполучените от потребителя стоки и стойността, която биха имали стоките, ако нямашелипса на съответствие.

Чл. 36. (1) Потребителят упражнява правото си да развали договора чрез заявление допродавача, с което го уведомява за решението си да развали договора за продажба.

(2) Когато несъответствието се отнася само за някои от стоките, доставени съгласнодоговора за продажба, и е налице основание за разваляне на договора съгласно чл.33, потребителят има право да развали договора за продажба само по отношение натези стоки, които не съответстват, както и по отношение на всички други стоки, които епридобил заедно със стоките, които не съответстват, ако не може разумно да се очаква, чепотребителят ще се съгласи да запази само стоките, които съответстват.

(3) Когато потребителят развали договора за продажба изцяло или частично само поотношение на някои от доставените съгласно договора за продажба стоки, потребителятвръща тези стоки на продавача без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считаноот датата, на която потребителят е уведомил продавача за решението си да развалидоговора за продажба. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят е върнал илиизпратил стоките обратно на продавача преди изтичането на 14-дневния срок. Всичкиразходи за връщане на стоките, в т.ч. експедиране на стоките, са за сметка на продавача.

(4) Продавачът възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхнотополучаване или при представяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращанена продавача. Продавачът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същотоплатежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен акопотребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство ипри условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

Чл. 37. (1) Потребителят може да упражни правата си по този раздел, както следва:

1. за стоки, различни от стоки, съдържащи цифрови елементи, в срок до две години,считано от доставянето на стоката;

2. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвиждаеднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, независимо оттова дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката,в срок до две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на цифровотосъдържание или цифровата услуга или в рамките на периода от време, посочен в чл. 31, ал.1 и 2, без да се възпрепятства прилагането на чл. 28, ал. 3, т. 1;

3. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижданепрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определенпериод от време, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите илицифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и отзапочването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга;

4. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижданепрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за период, по-дълъгот две години, и несъответствието се дължи на цифровите елементи на стоката, потребителятможе да упражни правата си по този раздел в рамките на срока на действие на договора.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за извършване на ремонт илизамяна на стоката.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с други срокове запредявяване на иск, различни от тези по ал. 1.

 

Основна грижа за Вашите очила.

  • Използвайте двете си ръце, когато сваляте и слагате очилата си.

  • Не почиствайте лещите с агресивни продукти и препарати.

  • Никога не поставяйте очилата с лещите надолу.

  • Използвайте единствено кърпичка предназначена за почистване на очила.

  • Ако е необходимо, измийте лещите с хладка вода. Използвайте неутрален сапунза почистване, след което ги изплакнете с вода. Изсушете лещите с помощта намека и чиста кърпичка. Не използвайте горещ въздух за изсушаване на лещите.

  • За да удължите живота на Вашите очила ги съхранявайте в калъф.

  • Не излагайте лещите на висока температура над 40°C (готвене, сауна, вжабката на автомобил).

Запомнете: Очила, за които не се грижите ще влошат качеството си по-скоро.Ако очилата Ви се нуждаят от приспособяване или корекции, моля обърнете секъм Вашия оптик.

Препоръчваме да преглеждате очите си поне веднъж годишно.

 

Фотохромични лещи

  • Оптималната активация на Вашите фотохромични лещи се проявява при естественаслънчева светлина.

  • Възможно е фотохромичните лещи да не достигнат оптималното си потъмняване задавтомобилно стъкло, при мрачно време и в градска среда при наличие на смог.

Обадете ни се
0892 222 029
Пишете ни Как да поръчам очила онлайн? Често Задавани Въпроси Принт Пробвай Промо